Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les

04.11.2016 09:19

dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., § 8 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav s z důvodu zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být OZNÁMENO písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, OZNÁMÍ je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 
 

Vyúčtování dotace

19.07.2016 09:20
 
 

bydlení pro seniory - SEN CENTRUM

25.08.2015 09:08
 
 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

09.03.2011 09:08
 
 

žádost o zvláštní užívání komunikace

05.01.2011 09:12
 
 

Návrh na pořízení územního plánu

20.11.2007 13:59
 
 

Žádost o povolení ke zřízení sjezdu z místní komunikace

09.01.2006 15:04

Připojení nemovitosti ke komunikaci (zřízení sjezdu)

 
 

Žádost o povolení uzavírky silniční provozu – místní komunikace

09.01.2006 14:53

Pojmenování situace : Uzavírka pozemní komunikace
 
 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

27.06.2005 09:39

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat
a) jméno a adresu žadatele,
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.