Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou než žadatelem - volby prezidenta

13.12.2017 10:27
 
 

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby prezidenta republiky

13.12.2017 10:25
 
 

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

05.09.2017 11:05

Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V případě, že se podává žádost v listinné podobě je potřeba úředně ověřený podpis. Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku.
Pokud se podává osobně, není potřeba písemná žádost.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podávat od 2. května 2017.
Obecní úřad Třanovice voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
 
 

Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou než žadatelem

05.09.2017 11:01

Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou než žadatelem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají 20. a 21. října 2017
 
 

Přihláška na Bartolomějskou pouť v Třanovicích, která se bude konat dne 27.8.2017

07.08.2017 08:15
 
 

Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les

04.11.2016 09:19

dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., § 8 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav s z důvodu zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být OZNÁMENO písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, OZNÁMÍ je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 
 

Vyúčtování dotace

19.07.2016 09:20
 
 

bydlení pro seniory - SEN CENTRUM

25.08.2015 09:08
 
 

žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů - CIZINCI

14.06.2013 09:02

Informace pro cizince, kteří se mají zájem v příštím roce účastnit voleb do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí.

Cizinci (občané EU) mají právo volit na území ČR ve volbách do zastupitelstev obcí, musí však mít v obci trvalý pobyt, do seznamu voličů je cizinec zapsán na jeho vlastní žádost.

Při volbách do Evropského parlamentu – nejpozději 40 dnů před volbami může být na seznam voličů zapsán občan jiných členských států EU a to na základě vlastní žádosti.

 
 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

09.03.2011 09:08