Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 53 Hnojník
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

24.03.2011 10:13

VÝROČNÍ ZPRÁVA je zpracována v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím, v požadované struktuře:
 
 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA INFORMACE POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.

24.03.2011 10:13


Hrazení nákladů § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec je dle ustanovení §17 (1) v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

§17 (3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

§17 (4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

§17 (5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

§17 (6) Úhrada je příjmem povinného subjektu.

 
 

povinně zveřejňované informace

09.03.2011 09:45
 
 

ROZPOČET OBCE - Návrhy

24.01.2006 10:36